پاپ از کوتاهی بشر در نادیده گرفتن گرمایش کره زمین انتقاد کرد

20 آبان 1396