نزدن واکسن های دو سال اول بعد از تولد، موجب بروز اپیدمی سیاه سرفه و سرخک می شود

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق تازه که در جاما مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده، نشان می دهد که کودکانی که واکسن های دو سال اول پس از تولد و یادآوری های بعدی را به موقع دریافت نکرده اند، عامل بروز اپیدمی سیاه سرفه و سرخک در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ در شماری از ایالت های آمریکا بوده اند.