بیش از نیمی از آمریکائیان از سیاست اوباما در قبال ایران رضایت ندارند

23 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سیاست باراک اوباما در پیشگیری از رای منفی کنگره به توافق اتمی ایران به نظر می‌رسد که تاثیر چندانی در بهبود وضعیت او در نظرسنجی‌ها نگذاشته است. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان درباره نحوه عملکرد اوباما در پیشبرد روابط آمریکا با ایران رضایت ندارند.