تلی از خاکستر حاصل آتش سوزی های گسترده کالیفرنیا

29 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برخی از ساکنین شمال ایالت غربی کالیفرنیا، که برای نجات از آتش سوزی در جنگلهای این ایالت خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند، این روزها در برگشت با تلی از خاکستر روبرو می شوند.