اشاره سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به اهداف نشست ورشو درباره خاورمیانه

24 بهمن 1397