سفیر آمریکا در سازمان ملل: پیشنویس تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به شورای امنیت داده شد

23 مرداد 1399