گزارش فرهاد پولادی از نشست مقامات آمریکا و بریتانیا برای تامین امنیت دریانوردی خلیج فارس

27 تیر 1398