کردها درباره توافق احتمالی بین آمریکا و ترکیه چه موضعی دارند؛ گزارش علی جوانمردی

18 مرداد 1398