نخست وزیر ترکیه: نباید حس انتقامجویی داشت اما جنبش گولن را ریشه کن می کنیم

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی انتقادها ی رهبران غرب نخست وزیر ترکیه مردم را دعوت به اتحاد کرد ولی نابود کردن ریشه کودتا را نیز وعده داد. همزمان وزیر دادگستری ترکیه گفت مدارکی دال بر اینکه فتح الله گولن روحانی تبعیدی در آمریکا مغز متفکر کودتای آن کشور بوده، وجود دارد.