پژوهشگر مرکز امنیت جدید آمریکایی: می‌توان آشوب و تخریب بیشتری را در شمال سوریه انتظار داشت

27 مهر 1398