ماکان دل رحیم از مقامات دولت ترامپ: تلاش داشتیم که انتقال قدرت به آرامی انجام شود

02 بهمن 1399