مذاکرات برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا؛ آیا رئیس جمهوری می تواند اعلام وضعیت فوق العاده کند؟

22 بهمن 1397