هنوز خروج آمریکا از افغانستان تکمیل نشده، طالبان و نیروهای افغانستان در هلمند درگیر شدند

16 اردیبهشت 1400