گزارش معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم درباره ایران و کره شمالی

28 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سیگال ماندل کر، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز چهارشنبه کمیته مالی سنا را از اقدامات قانونی دولت در مورد مبارزه با پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم کشورها و بازیگران غیر دولتی آگاه کرد.