حاشیه های لغو ویزا؛ چند ایرانی دیگر از حضور در آمریکا محروم شدند

12 بهمن 1395