دولت آمریکا می گوید یک بعد مهم آغاز روند سیاسی صلح سوریه به خروج نیروهای ایران بستگی دارد

24 آبان 1397