دیوید آدزنیک: برعکس آمریکا، دیگرانی که در سوریه هستند نقشه‌ای برای ماندن در سوریه دارند

29 آذر 1397