توضیح عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها درباره فواید حضور نیروهای آمریکایی در سوریه

13 دی 1397