تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی: به نظر می رسد آمریکا در حال تجدیدنظر درباره جدول زمانی خروج از سوریه است

17 دی 1397