گفتگو با «آیکان اردمیر» تحلیلگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره ماهیت خروج آمریکا از سوریه

17 دی 1397