مرگ چهارسرباز آمریکایی در سوریه در حالی است که در سه سال اخیر تنها دو سرباز کشته شده بودند

26 دی 1397