معاون ارشد بنیاد دفاع ازدمکراسیها: پرزیدنت ترامپ درباره حفظ برخی نیروها درخاورمیانه تجدیدنظر کرد

15 بهمن 1397