آمریکا ‌می‌گوید از لغو موقت حق مالکیت معنوی برای گسترش تولید واکسن کرونا حمایت می‌کند

16 اردیبهشت 1400