ستاره شناسان آمریکایی از احتمال کشف سیاره جدیدی در منظومه شمسی خبر دادند

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شواهد جدیدی از احتمال وجود سیاره دیگری در منظومه شمسی خبر می دهد. این نهمین سیاره که ظاهرا در فاصله بسیار دوری از سیاره نپتون قرار گرفته هنوز مشاهده نشده است. ستاره شناسان انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا در ماه ژانویه شواهدی را عرضه کردند که نشان از این نهمین سیاره دارد.