با تصویب بودجه موقت در سنا سایه تعطیلی از سر دولت آمریکا کنار رفت

07 مهر 1394