افزایش نیروهای آمریکا و جنگنده‌های پیشرفته در عربستان برای مقابله نظامی احتمالی با ایران

11 بهمن 1398