چاقی متهم اصلی افزایش مصرف سرانه دارو در آمریکا

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه هاروارد؛ روشن کرده است که در بیست سال اخیر، مصرف سرانهء دارو در آمریکا، بین تمام گروه های سنی و جنسی، افزایش یافته است. پژوهشگران می گویند، دلیل این امر، افزایش شیوع چاقی و بیماری های مزمن مرتبط با آن است. گزارش شیده رضایی