آمار پناهجویان ۲۰۱۶ آمریکا منتشر شد؛ مسلمانان بیشتر از مسیحیان به آمریکا آمده اند

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موسسه تحقیقات آماری و نظر سنجی پیو در آخرین بررسی که بر پایه آمار وزارت خارجه آمریکا مربوط به ورود قانونی پناهجویان در سال مالی ۲۰۱۶ منتشر کرده است، می گوید، شمار پناهجویانی که خود را مسلمان شناسایی کرده اند از مسیحیان بیشتر بوده است.