سیاست پذیرش پناهنده در آمریکا و ترس از حمله‌های تروریستی

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترس از حمله های تروریستی یکی از نگرانی های آمريکایی‌هاست. به همین دلیل پذيرش پناهنده در آمریکا از سوريه و دیگر مناطق بحران زده جهان، تبديل به فوتبال سياسی شده است.