همراهی اعضای گاردملی آمریکا با مردم معترض در ایالت مینه‌سوتا

16 خرداد 1399