داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری آمریکا برای انتخابات مقدماتی در نیویورک آماده می شوند

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتخابات مقدماتی درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیویورک تا ده روز دیگر برگزار می شود. این ایالت ۹۵ نماینده از حزب جمهوریخواه و ۲۹۱ نماینده از حزب دموکرات به کنوانسیون آن دو حزب که در اواسط تابستان تشکیل می شود، خواهد فرستاد.