نحوه برخورد با توافق اتمی ایران، یکی از مهمترین چالش های جانشین اوباما

24 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نحوه معامله با توافق اتمی جامعه بین الملل با تهران یکی از مهمترین دلمشغولی های رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد بود.