ادامه تظاهرات اعتراضی مردم آمریکا

15 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات علیه رفتار پلیس نیویورک و تصمیم گراند ژوری، در شهرهای مختلف آمریکا ادامه دارد. اعتراض تظاهر کنندگان به رأی این هیئت و خودداری از اعلام جرم علیه یک پلیس سفید پوست است که چند ماه پیش، با رفتار خود موجب مرگ یک مرد سیاهپوست غیرمسلح در هنگام دستگیری شده است. گزارش شیده رضایی