وزیر انرژی آمریکا: ما نقش ایران در حمله به پادشاهی عربستان را قویا محکوم می‌کنیم

25 شهریور 1398