پنس: در کنفرانس ورشو اعضا تائید کردند جمهوری اسلامی بزرگترین تهدید برای ثبات خاورمیانه است

25 بهمن 1397