ابتکار تبلیغاتی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر در اوهایو

06 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا در شهر کلیولند در ایالت اوهایو، که یکی از آسیب پذیرین ترین ایالت ها در استفاده از مخدرهای تسکینی بوده است، برای آگاهی بخشیدن به آثار زیان بار استفاده از آن ها، یک فعالیت تبلیغاتی مبتکرانه و پویا به راه افتاده است.