حضور مقامات آمریکا در عراق؛ چه موضوعاتی در بغداد مورد بحث قرار گرفت

16 اردیبهشت 1400