پیام قطعی آمریکا به کره شمالی: تا برنامه هسته ای برچیده نشود، تحریم برداشته نمی شود

21 اسفند 1397