توقف ناگهانی مذاکرات آمریکا و کره شمالی در هانوی از دید تحلیلگران شکست کامل نبود

10 اسفند 1397