ایده دانشجویان یک دانشگاه آمریکا برای ساخت بهترین خانه خورشیدی؛ آینده خانه های مدرن

16 آذر 1397