هماهنگی آمریکا با ناتو برای خروج نظامی از افغانستان گزارش فرهاد پولادی

26 فروردین 1400