تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها: قبل از تشکیل ناتوی عربی نیاز به حل مشکلات دیگری هست

22 دی 1397