آخرین پیشرفت های فن آوری خودروی اتوماتیک

03 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصور کنید، با سرعت معمولی و در هوای مناسب در حال رانندگی هستید، اما کامیونی که از مقابل می آید، به ناگهان بسمت شما منحرف شود.این تصور ترسناکی است و راننده ها در این مواقع، بصورتی غریزی تصمیماتی می گیرند و در یک لحظه اجرا می کنند.