مورگان اورتگاس: کشورهای عرب خلیج فارس علیه اقدامات رژیم ایران متحد هستند

01 مهر 1399