کاهش ۴۰ هزار نیرو از ارتش آمریکا تا سال ۲۰۱۸

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارتش آمریکا بنا دارد که طی سه سال آینده نیروهای خود را به میزان۴۰ هزار تن کاهش دهد. مقامات نظامی معتقدند که با این کاهش نیرو، کنترل بحرانهای متعدد در جهان سخت تر خواهد شد.