بانوی اول آمریکا به سنت رایج کاخ سفید، پیش از فرارسیدن کریسمس برای کودکان در بیمارستان قصه خواند

17 آذر 1398