اثر توفانهای ایرما و هاروی بر اشتغال در آمریکا

15 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو توفان دریائی هاروی و ایرما که به فاصله کمی به ایالت های جنوبی آمریکا برخورد کردند، به جا بجا شدن نیروی کار در این کشور منتهی شده است. به همین دلیل، تعداد افراد شاغل به کار در ماه گذشته ۳۳ هزار نفر کاهش یافته است. اما این امر اثر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری در سطح ملی نداشته است.