پرزیدت ترامپ و بانوی اول آمریکا روز شنبه وارد توکیو شده و مورد استقبال شایان مقام های ژاپن قرار گرفتند

04 خرداد 1398