استقبال با رقص و پایکوبی از دختر رئیس جمهوری آمریکا؛ تلاش برای ارتقای کارآفرینی زنان در آفریقا

26 فروردین 1398