مقام‌های ارشد دولت آمریکا به توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل و امارات چه واکنشی نشان دادند

24 مرداد 1399